KoronaVirus İnformasiya Portalı
Bakı ermənilərindən: Katalikos II Qareginə, dünya ermənilərinə, Qarabağ ermənilərinəbackend

Bakı ermənilərindən: Katalikos II Qareginə, dünya ermənilərinə, Qarabağ ermənilərinə

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Bakı şəhərində yaşayan ermənilər dünya ermənilərinin katalikosu II Qareginə, dünya ermənilərinə, Qarabağda yaşayan ermənilərə müraciət edib.

Müraciətə on minlərlə erməni adından 17 şəxs imza atıb. NOCOMMENT modern.az-a istinadən müraciəti olduğu kimi təqdim edir:

Dünya ermənilərinin katalikosu II Qareginə, dünya ermənilərinə, Qarabağda yaşayan ermənilərə Bakıda yaşayan ermənilərin müraciəti

Bu gün Azərbaycanda on minlərlə erməni yaşayır. Burada dinindən, irqindən asılı olmayaraq, bütün insanlara eyni münasibət göstərilir, Konstitusiyanın öz vətəndaşlarına verdiyi hüquqlardan hamı bərabər yararlanır.

Artıq 30 ildən çoxdur ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal altında saxlayır. Bu illər ərzində demək olar ki, davamlı olaraq sivil Azərbaycan vətəndaşları, hətta uşaqlar, qocalar Ermənistan tərəfindən atəşə məruz qalıb, qətlə yetirilib.

Dünya ermənilərinin katalikosu II Qareginə müraciət edirik

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin durdurulmasında, işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının öz sahiblərinə qaytarılmasında öz nüfuzu və gücündən istifadə etsin. Nahaq qanların axıdılmasının qarşısının alınmasına dəstək olsun. Dünyada bütün dinlər insanların dinc, yanaşı, sülh içində yaşamasına xidmət edir. Bizim din xadimlərimiz də buna çalışmalı, dünya miqyasındas barəmizdə formalaşmış mənfi imicin götürülməsinə səy göstərməlidirlər.

Dünya ermənilərinə, ayrı-ayrı erməni lobbilərinə müraciət edirik

Dəstəyinizi insanların sülh içində yaşamasına yönəldin. Bu günə qədər heç bir müharibə insanlığa xeyir gətirməyib. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz ev-eşiyindən qaçqın və köçkün düşüb.

Bu gün də Ermənistan işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Bütün bunlar dünyada erməni xalqı barədə mənfi, insan düşməni, qaniçən fikri formalaşdırır. Xocalıda Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı erməni tarixinə qara ləkədir və bizim üçün çox utancvericidir.

Niyə Ermənistan qonşu Azərbaycanla dinc, yanaşı yaşamaq istəmir, onun torpaqlarını işğal edir, hər gün azərbaycanlı uşaqları, qocaları raketlərin hədəfinə çevirir?

Son günlər Ermənistan Azərbaycanın Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Şəmkir, Tovuz və digər yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutur. Atəş yalnız mülki azərbaycanlıların deyil, bu şəhərlərdə yaşayan müxtəlif xalqların rus, yəhudi, ləzgi, talış, o cümlədən ermənilərin də həyatını təhlükə altında qoyur. Gəncənin atəşə tutulması zamanı ciddi xəsarətlər almış milliyətcə erməni Karina Qriqoryan kimi…

Azərbaycan isə yalnız və yalnız öz ərazilərində antiterror əməliyyatı keçirir, öz tarixi torpaqlarını işğaldan azad etmək istəyir.

Qarabağda yaşayan ermənilərə müraciət edirik…

Siz 30 il öncə indi yaşadığınız Azərbaycan torpaqlarında xoşbəxt idiniz. Maddi rifahınız yüksək idi, bütün insan hüquqlarınız qorunurdu. Çünki Azərbaycan ermənilərə daim öz vətəndaşı kimi yanaşıb. İndi isə Ermənistanın mafioz rəhbərliyi sizi öz oyununun qurbanına çevirib. Buna çox acıyırıq. Sizin də insan kimi yaşamaq haqqınız və imkanınız var, ancaq Ermənistan bunu sizdən alıb. Hələ də gec deyil, ayılın, vasitəyə çevrilməkdən imtina edin. Azərbaycan sizin təhlükəsizliyinizdən tutmuş bütün hüquqlarınızı qoruyacaq. Buna bariz misal bizik.

Erməni analara müraciət edirik…

İndi dünyada hər kəs, o cümlədən siz də yaxşı bilirsiniz ki, işğal edilmiş Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Ağdərə, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd Azərbaycanın tarixi əraziləridir.

Övladlarınızın Azərbaycan torpaqlarında ölməsinə göz yummayın, axı onları hansısa qüvvələrin oyununun qurbanı olması üçün dünyaya gətirməmisiniz.

Kimlərsə var-dövlət, vəzifə sahibi olacaq, əvəzində siz övladsız qalacaqsınız. Övladlarınızı Azərbaycan torpaqlarında hərbi xidmətdən geri çağırın.

Azərbaycanın torpaqları azad edilsin. Bu çirkin oyunda iştirak etməyin, yoxsa erməni xalqını məhvə apardığınıza görə gələcəyin lənəti üzərinizdə olacaq.

****

An Appeal from Baku Armenians to Karekin II, Catholicos of all Armenians, Armenians of the world, Armenians living in Karabakh

Tens of thousands of Armenians live in Azerbaijan today. All people, regardless of religion or race, are treated equally in this country. Everyone in this country guaranteed equal rights according to the Constitution of Azerbaijan.

However, more than 30 years, Armenia has occupied 20 percent of Azerbaijani lands, and during these years, constantly peaceful citizens of Azerbaijan, including children and the elderly, have been constantly shelled and killed by Armenia.

We appeal to the Catholicos of all Armenians in the world

To use its authority and power to end the policy of occupation of Armenia against Azerbaijan, return the occupied Azerbaijani lands to their owners. Support the prevention of unjust bloodshed. All religions in the world serve to the peaceful coexistence of people. Our religious leaders should work on this, assist in eliminating the negative image formed about us all over the world.

We appeal to Armenians of the world, individual Armenian lobbies

Focus your support on keeping people to live in peace. No war has benefited humanity since the creation of the world. As a result of the occupation of Azerbaijani territories by Armenia, more than 1 million Azerbaijanis have been forced to leave their homes. And today Armenia continues this occupation policy. All this creates a negative, hostile, bloodthirsty opinion about the Armenian people in the world. The genocide of Khojaly committed by Armenia against the Azerbaijani people is a black spot in Armenian history and very shameful for us.

Why does Armenia not want to peacefully coexist with neighboring Azerbaijan, occupies Azerbaijani lands, every day, turning Azerbaijani children and old people into targets for missiles.

Why Armenia does not want to live peacefully to coexist peacefully with neighboring Azerbaijan, occupies Azerbaijani lands every day, turning Azerbaijani children and old people into targets for missiles.

In recent days, Armenia has been shelling cities such as Baku, Ganja, Sumgait, Mingachevir, Barda, Beylagan, Agjabadi, Shamkir, Tovuz and other major cities of Azerbaijan.

The fire endangers the lives of not only peaceful Azerbaijanis, but also various peoples living in these cities – Russians, Jews, Lezgins, Talysh, as well as Armenians. One of them is Karina Grigoryan, an Armenian by nationality who was seriously injured during the shelling of Ganja…

Azerbaijan, on the other hand, conducts anti-terrorist operations only on its territory and wants to liberate its historical lands from occupation.

We appeal to the Armenians living in Karabakh …

30 years ago you were happy in the lands of Azerbaijan, where you are living now. Your material well-being was high, and all your human rights were protected. Because Azerbaijan has always treated us as its citizens. And now the mafia leadership of Armenia has turned you into a victim of its own game. We are very sorry about that. You also have the right and the opportunity to live like a human being, but Armenia has deprived you of this. Wake up, it’s not too late and refuse to be a tool in this game. Azerbaijan will protect all your rights, including your safety. We are a clear example of this.

We appeal to Armenian mothers …

Now everyone in the world, and you know very well that Khankandi, Shusha, Khojaly, Aghdara, Lachin, Kalbajar, Agdam, Zangilan, Gubadli, Fuzuli, Jabrail, Khojavand are the historical territories of Azerbaijan.

Do not close your eyes to the death of your children in the lands of Azerbaijan, because you did not bring them into the world to become victims of the game of certain forces.

Some will have wealth and positions, and in return you will lose your children. Withdraw your children from military service in Azerbaijani lands. Let the lands of Azerbaijan be liberated. Do not participate in this dirty game; otherwise you will be cursed for the destruction of the Armenian people in the future.

****

Обращение бакинских армян к Католикосу армян мира Гарегину II, к армянам мира, и армянам, проживающим в Карабахе

Сегодня в Азербайджане проживают десятки тысяч армян. В этой стране ко всем людям, независимо от религии или расы, относятся одинаково. Каждый в этой стране пользуется одинаковыми правами, предоставленными его гражданам Конституцией Азербайджана.

Однако на протяжении более 30 лет Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, и в течение этих лет почти постоянно мирные граждане Азербайджана, в том числе, дети и старики, подвергаются обстрелам и убийствам со стороны Армении.

Мы обращаемся к католикосу всех армян мира

Использовать свой авторитет и силу в прекращении политики оккупации Армении против Азербайджана, возвращении оккупированных азербайджанских земель своим владельцам. Оказать содействие в предотвращении несправедливого кровопролития. Все религии в мире служат мирному сосуществованию людей. Наши религиозные деятели должны трудиться в этом направлении, оказать содействие в устранении негативного имиджа, сформированного о нас во всем мире.

Мы обращаемся к армянам мира, отдельным армянским лобби

Сосредоточьте свою поддержку на том, чтобы люди жили в мире. Ни одна война не принесла пользу человечеству с момента сотворения мира. В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана более 1 миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома.

И сегодня Армения продолжает эту оккупационную политику. Все это формирует в мире негативное, враждебное, кровожадное мнение об армянском народе. Геноцид Ходжалы, совершенный Арменией против азербайджанского народа является черным пятном в армянской истории и очень позорным для нас.

Почему Армения не хочет мирно сосуществовать с соседним Азербайджаном, оккупирует азербайджанские земли, каждый день, превращая азербайджанских детей и стариков в мишени для ракет.

В последние дни Армения подвергает обстрелу такие города как Баку, Гянджа, Сумгаит, Мингачевир, Барда, Бейлаган, Агджабади, Шамкир, Товуз и другие крупные города Азербайджана. Огонь ставит под угрозу жизни не только мирных азербайджанцев, но и различных народов, проживающих в этих городах – русских, евреев, лезгин, талышей, а также армян, одна из них Карина Григорян, армянка по национальности, получившая тяжелые ранения во время обстрела Гянджи …

Азербайджан в свою очередь, проводит антитеррористические операции только на своих территориях, желая освободить свои исторические земли от оккупации.

Мы обращаемся к армянам, проживающим в Карабахе…

30 лет назад вы были счастливы на землях Азербайджана, где живете сейчас. Ваше материальное благополучие было высоким, все ваши права человека были защищены. Потому что Азербайджан всегда относился к нам как к своим гражданам. А теперь мафиозное руководство Армении превратило вас в жертву собственной игры. Мы об этом очень сожалеем. Вы также имеете право и возможность жить по-человечески, но Армения лишила вас этого. Очнитесь, еще не поздно и откажитесь быть средством в этой игре. Азербайджан защитит все ваши права, в том числе вашу безопасность. Мы являемся наглядным примером этого.

Мы обращаемся к армянским матерям…

В мире все, и вы хорошо знаете, что Ханканди, Шуша, Ходжалы, Агдара, Лачын, Калбаджар, Агдам, Зангилан, Губадлы, Фузули, Джабраил, Ходжаванд – исторические территории Азербайджана.

Не закрывайте глаза на гибель ваших детей на землях Азербайджана, потому что вы не привели их в мир, чтобы стать жертвами игры тех или иных сил.

У некоторых будет богатство и должности, а взамен вы потеряете своих детей. Отзовите своих детей с военной службы на азербайджанских землях. Пусть будут освобождены земли Азербайджана. Не участвуйте в этой грязной игре, иначе в будущем на вас будет проклятие за уничтожение армянского народа.

****

Բաքվի հայերի դիմումը՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին, աշխարհի հայերին, Ղարաբաղում բնակվող հայերին

Այսօր Ադրբեջանում ապրում են տասնյակ հազարավոր հայեր: Այս երկրում բոլոր մարդկանց՝ անկախ դավանանքից կամ ռասայից, հավասար վերաբերմունք է ցուցաբերվում: Այս երկրում յուրաքանչյուր մարդ հավասար օգտվում է Ադրբեջանի Սահմանադրությամբ իր քաղաքացիներին տրված իրավունքներից.

Սակայն ավելի քան երեսուն տարի Հայաստանը օկուպացման տակ է պահում Ադրբեջանի հողերի 20 տոկոսը, և այս տարիների ընթացքում, կարելի է ասել՝ Ադրբեջանի քաղաքացիական անձինք, նույնիսկ երեխաներն ու ծերերը, մշտապես կրակի են ենթարկվում, սպանվում են Հայաստանի կողմից.

Մենք դիմում ենք Ամենայն հայոց կաթողիկոսին

Օգտագործել իր ազդեցությունն ու ուժը՝ դադարեցնելու Ադրբեջանի դեմ Հայաստանը ագրեսորական քաղաքականությունը և օկուպացված ադրբեջանական հողերը իրենց տերերին վերադարձնելու համար: Աջակցի անարդար արյունահեղության կանխմանը: Աշխարհում բոլոր կրոնները ծառայում են մարդկանց խաղաղ գոյակցությանը: Մեր կրոնական գործիչները նույնպես պետք է աշխատեն դրա համար, աջակցեն փոխելու՝ համաշխարհային մամուլում մեր վերաբերյալ ձևավորված բացասական իմիջը.

Մենք դիմում ենք աշխարհի հայերին, առանձին հայկական լոբբիներին

Ձեր աջակցությունն ուղղեք մարդկանց խաղաղության պայամններում ապրուն: Աշխարհը ստեղծվելուց ի վեր, ոչ մի պատերազմ օգուտ չի բերել մարդկությանը: Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի արդյունքում ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցիներ վտարվել են իրենց տներից.

Այսօր էլ Հայաստանը շարունակում է ագրեսիայի քաղաքականությունը: Այս ամենը բացասական, թշնամական, արյունախումի կարծիք է ստեղծում աշխարհում՝ հայ ժողովրդի մասին: Խոջալիում ադրբեջանցիների նկատմամբ Հայաստանի կողմից իրականացված ցեղասպանությունը սև բիծ է հայոց պատմության վրա և շատ ամթալի է մեզ համար.

Ինչու Հայաստանը չի ցանկանում խաղաղ ապրել հարևան Ադրբեջանի հետ, օկուպացնում է ադրբեջանական հողերը, ամեն օր հրթիռների թիրախ է դարձնում ադրբեջանցի երեխաներին ու ծերերին.

Վերջին օրերին Հայաստանը հրթիռներ է արձակում Բաքվի, Գյանջայի, Սումգայիթի, Մինգեչևիրի, Բարդայի, Բեյլագանի, Ագջաբեդիի, Շամքիրի, Թովուզի և Ադրբեջանի մյուս խոշոր քաղաքների ուղղությամբ: Գնդակոծությունը վտանգում է ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլ նաև այս քաղաքներում ապրող տարբեր ժողովուրդների՝ ռուսների, հրեաների, լեզգիների, թալիշների, ինչպես նաև հայերի կյանքը: Ինչպես՝ Գյանջայի գնդակոծության ժամանակ ծանր վիրավորվածություն ստացած, հայազգի Կարինա Գրիգորյանը…

Մինչդեռ Ադրբեջանը հակաահաբեկչական գործողություններ է իրականացնում միայն իր տարածքում և ցանկանում է իր պատմական հողերն ազատել օկոպւացիայից.

Մենք դիմում ենք Ղարաբաղում բնակվող հայերին …

Դուք երջանիկ էիք 30 տարի առաջ Ադրբեջանի հողերում, որտեղ այժմ ապրում եք: Ձեր նյութական բարեկեցությունը բարձր էր, ձեր բոլոր իրավունքները պաշտպանված էին: Քանի որ Ադրբեջանը մեզ հետ միշտ վերաբերվել է որպես իր քաղաքացիների: Սակայն այժմ, Հայաստանի մաֆիոզ համակարգը ձեզ դարձրել է իր սեփական խաղի զոհը: Մենք շատ ենք ցավում դրա համար: Դուք նույնպես իրավունք ունեք և հնարավորություն՝ ապրելու որպես մարդ, բայց Հայաստանը ձեզնից խլեց դա: Դեռ ուշ չէ, արթնացեք և դադարեք՝ գործիքի վերածվել: Ադրբեջանը կպաշտպանի ձեր բոլոր իրավունքները, ներառյալ ձեր անվտանգությունը: Մենք դրա վառ օրինակն ենք.

Մենք դիմում ենք հայ մայրերին…

Այժմ աշխարհում բոլորը, դուք էլ լավ գիտեք, որ Խանքենդին, Շուշան, Խոջալուն, Աղդերեն, Լաչինը, Քելբեջարը, Աղդամը, Զանգիլանը, Գուբադլին, Ֆիզուլին, Ջեբրայիլը, Խոջավենդը Ադրբեջանի պատմական հողերն են.

Աչք մի փակեք Ադրբեջանի հողերում ձեր երեխաների մահվան վրա, չէ, որ նրանց լույս աշխարհ չեք բերել՝ ինչ որ ուժերի խաղի զոհը դառնալու համար.

Ոմանք տեր են դառնալու հարստության, պաշտոնի, իսկ դրա դիմաց դուք զրկվելու եք ձեր երեխաներից: Ձեր երեխաներին հետ կանչեք՝ Ադրբեջանում զինվորական ծառայությունից.

Թող ազատվեն Ադրբեջանի հողերը: Մի՛ մասնակցեք այս կեղտոտ խաղին, այլապես ձեզ անիծելու են՝ հայ ժողովրդին կործանման տանելու համար.